Prostnica chirurgiczna NSK X-SG 65
Prostnica chirurgiczna NSK bez światła.
Kątnica chirurgiczna, przyspieszająca 1:3  NSK X-SG 93L
Tytanowa, chirurgiczna kątnica przyspieszająca 1:3 ze światłem.
Kątnica chirurgiczna, przyspieszająca 1:3  NSK X-SG 93
Tytanowa, chirurgiczna kątnica przyspieszająca 1:3 bez światła.